News

Spices Chefin tuotteissa korostuvat luonnonmukaiset arvot

Article by: https://maakaista.fi/uutiset/yrittaejyys/item/1596-spices-chefin-tuotteissa-korostuvat-luonnonmukaiset-arvot

Spices Chefin toimitusjohtaja Pramod Jayaprakash esitteli brändin tuotteita Riverian opetuskeittiöllä. Spices Chefin toimitusjohtaja Pramod Jayaprakash esitteli brändin tuotteita Riverian opetuskeittiöllä. Anna-Maria Hämäläinen

Kon­tio­lah­del­ta käsin toi­min­taan­sa pyö­rit­tä­vä luo­mue­lin­tar­vi­key­ri­tys Spices Che­fin brän­diä ja tuot­tei­ta on hiot­tu tark­kaan ennen tuot­tei­den lan­see­raa­mis­ta.  Kes­tä­vää ke­hi­tys­tä ja ym­pä­ris­tö­tie­toi­suut­ta edus­ta­vat arvot nä­ky­vät kai­kis­sa brän­din tuot­teis­sa. Vuon­na 2014 pe­rus­te­tun yri­tyk­sen mat­kas­sa on myös hi­tusen tukea maaseuturahastosta.  

 

Spices Chef on luo­mue­lin­tar­vik­kei­siin eri­kois­tu­nut yri­tys tai pi­kem­min­kin brän­di, jonka toi­min­nas­sa ovat avai­na­se­mas­sa kes­tä­vä ke­hi­tys ja ym­pä­ris­tö­tie­toi­suus, tuo­tan­non jo­kai­ses­sa vai­hees­sa. Vi­sio­na on ke­hit­tää ja löy­tää pa­rem­pia ta­po­ja tehdä yri­tys­toi­min­taa. Brän­din arvot: luomu, bio­dy­naa­mi­nen, reilu kaup­pa, ve­gaa­ni­nen, al­ler­gia­va­paa, lä­hi­ruo­ka ja avain­lip­pu nä­ky­vät kaut­ta brän­din tuo­te­per­heen. – Tuot­teem­me ovat ar­vom­me, Spices Che­fin toi­mi­tus­joh­ta­ja Pra­mod Jay­apra­kash toteaa.

Spices Chef ei myy pel­käs­tään maus­tei­ta, vaik­ka brän­din ni­mes­tä voisi niin pää­tel­lä. Brän­din tuo­te­va­li­koi­maan kuu­lu­vat maus­tei­den li­säk­si uu­den­lai­set maus­te­se­koi­tuk­set, yrtit, yrt­ti­teet ja he­del­mä­so­seet. Va­li­koi­maan kuu­luu myös glu­tee­nit­to­mia tuot­tei­ta. Brän­din her­kul­li­set luo­muso­seet käy­vät sel­lai­se­naan syö­tä­vik­si tai käy­tet­tä­vik­si vaik­ka­pa tuo­reen he­del­män si­jaan ruo­an­lai­tos­sa. – Suo­si­tuin tuot­teem­me on Luomu Alp­hon­so man­go­so­se, Spices Chef-tii­mis­tä ker­ro­taan. Jat­kos­sa tuo­te­per­hee­seen lii­te­tään mah­dol­li­ses­ti myös ruo­an­lait­to­vä­li­nei­tä ja muita ruo­kaan liit­ty­viä tuotteita.

 

Spices Chef Luomu Alphonso mangososeLuomu Alp­hon­so man­go­so­se on Spices Che­fin suo­si­tuin tuote.

 

Tällä het­kel­lä ku­lut­ta­ja-asiak­kaat voi­vat ti­la­ta yri­tyk­sen tuot­tei­ta verk­ko­kau­pas­ta tai suo­raan yri­tyk­sel­tä. Tuot­tei­ta on myyn­nis­sä myös myy­mä­lä­au­to Ma­ku­vank­ku­ris­sa sekä Joen­suun lähi- ja luomuruokapiirissä.

 –Yh­te­nä on­gel­ma­na on ollut saada tuot­teem­me asiak­kai­den saa­ta­vil­le. Meil­lä oli äs­ket­täin on­nis­tu­nut ta­paa­mi­nen Joen­suun Pris­man kans­sa ja olem­me in­nois­sam­me saa­des­sam­me tuot­teet sinne pian myyn­tiin, toi­mi­tus­joh­ta­ja Pra­mod Jay­apra­kash ker­too. – Ta­voit­tee­na on saada tuot­teet myyn­tiin tu­le­van ke­vään ja kesän ai­ka­na myös mui­hin Poh­jois-Kar­ja­lai­siin mar­ket­tei­hin. Syk­syl­lä käy­dään neu­vot­te­lu­ja myös muu­al­le päin Suo­mea, Spices Che­fin toi­mi­tus­joh­ta­ja kertoo.

Jat­kos­sa Spices Che­fin tiimi kes­kit­tyy verk­ko­mark­ki­noin­tiin. Verk­ko­mark­ki­noin­ti tulee ole­maan en­sim­mäi­nen askel kohti yri­tyk­sen kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä.    

 

Taus­ta­tu­kea innovointiin

Spices Che­fin lii­kei­dean ke­hit­tä­mi­seen, op­ti­moin­tiin ja tes­taa­mi­sen eri pro­ses­sei­hin vie­räh­ti lähes kolme vuot­ta. Yri­tyk­sen tai­pa­leel­la on ollut mu­ka­na mer­kit­tä­viä taus­ta­ta­ho­ja, kuten Joen­suun Tie­de­puis­to ja Aalto-yliopisto.

Spices Chef pääsi al­ku­tai­pa­leel­laan mu­kaan Joen­suun Tie­de­puis­ton yri­tys­hau­to­moon. Elin­tar­vi­kea­lan yri­tyk­sen mu­kaan­pää­syä voi pitää har­vi­nai­se­na ta­pauk­se­na, sillä yleen­sä hau­to­mos­sa on ollut yri­tyk­siä tek­no­lo­gian alal­ta. Spices Chef pääsi myös osak­si Aalto yli­opis­ton mo­ni­tie­teel­lis­tä pak­kaus­pro­jek­ti ”Pack-agea”. Pack-age opis­ke­li­jois­ta muo­dos­tet­tu ryhmä ”team Spices Chef” kävi läpi yri­tyk­sen lii­kei­dean haas­tei­ta ja mah­dol­li­suuk­sia ja loi brän­dil­le kau­niit maus­te­pak­kauk­set, joi­den ku­vioin­ti vaih­te­lee maus­teen omi­nai­suuk­sien mu­kaan.  

 

Spices Chef mausteet

 

Vuo­den 2018 mar­ras­kuus­sa yri­tys avasi pie­nen teh­taan Kon­tio­lah­del­le. Kone- ja lai­te­han­kin­toi­hin Spices Chef Oy sai 35 pro­sen­tin yri­tys­tuen Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kuk­sel­ta.  Spices Che­fin kol­mi­hen­ki­nen tiimi ja­los­taa ja pak­kaa tuot­teet Kon­tio­lah­del­la ja lä­het­tää ne sit­ten eteen­päin maa­il­mal­le. Työ­mää­rän li­sään­tyes­sä tii­miin kai­va­taan uutta vah­vuut­ta. Uusia työn­te­ki­jöi­tä hae­taan muun muas­sa Busi­ness Joen­suun kans­sa yh­teis­työl­lä teh­dyl­lä rek­ry­toin­ti­vi­deol­la. – Tar­vit­si­sim­me eri­tyi­ses­ti si­säi­sen pak­kaus­suun­nit­te­li­jan, joka tu­li­si osak­si tii­miä. On tär­ke­ää, että suun­nit­te­li­ja ym­mär­tää yri­tyk­sen vi­sion ja saa sen nä­ky­mään myös ulos­päin, Spices Chef tii­mi­läi­set ker­to­vat.